AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE:


Napkoron az oktatás kezdetei már a XVIII. századig (1719) visszanyúlnak.

1770 körül megjelenik a katolikus egyház által irányított egytanítós, osztatlan rendszerű, de 3 osztályos elemi iskola.
A század végén római és görög felekezeti iskolák működnek.

A Horthy- korszakban megszűnt a népiskola felekezeti jellege és állami elemi iskolaként működött egy negyedik osztály kivételével, amelyiket a római katolikus kántor tanított. 1938-ban beindult a 8. osztály is. A tanerők létszáma 12 volt. Az 1949/50. tanévben a napkori iskola körzetéhez tartozik a sényői, és a Harangod tanyai iskola is. A tanerők létszáma: Napkor 14, Sényő 5, Harangod 1. 1958 előtt szétszórtan, több épületben (Orosi u. 9., Kossuth u. 36., Kossuth u. 54., Kossuth u. 59., Kossuth u. 114.) folyt a tanítás. 1958-ban vályogból készített 6 tanteremmel bővült az intézmény. 1990-ben négy tanteremmel, modern konyhával, étteremmel gazdagodott az iskola. 1993-ban lebontásra került az 58-ban épített 6 tantermes, tetőtér beépíthetőségű épület. A rendszer testmozgási igények kielégítését sportudvar biztosítja. Különféle rendezvények megtartására szabadtéri színpad áll rendelkezésre. A kastély épületben - ahol most tantermek és irodák vannak - első házassága idején 1818-1836 között Jósika Miklós első nagy romantikus regényírónk élt. Intézményünk nagyszabású névadó ünnepség keretében az ő nevét vette fel 2005-ben. 1996. novemberétől az iskola rákapcsolódott az INTERNET hálózatra. Ez új lehetőséget kínál. Az iskola volt növendékei felnőtt korukban is szereztek dicsőséget volt almamáterüknek, illetve a községnek.

Dr. Lekli Béla kandidátus (a község díszpolgára) megírta Napkor történetét.

Kerekes László ifjúsági Európa bajnokságon 4. helyezést ért el diszkoszvetésben 1983-ban. Ebben a korcsoportban ő volt a világranglista vezető.

Kéninger Miklós erőemelő kétszer volt magyar bajnok, 1992-ben országos csúcstartó. A községből 1975-95 között 57-en szereztek egyetemi-főiskolai diplomát.

Az iskola volt igazgatói: Vinginder János, Gurály László, Baksa Ferencné.
Jelenlegi igazgató: Tudlik FerencIntézményünk a település egyetlen iskolája, általánosan képző intézmény, amely továbbtanulásra készít elő, de felvállal olyan oktatási feladatokat is, amelyek lehetővé teszik a tanulók egyéni képességének és tehetségének kibontakoztatását. Az alsó tagozatban elkezdett szaktárgyi programoknak biztosított a folytatása a felső tagozatban, ahol képességszerinti csoportbontásban tanítjuk a matematikát, németet és a magyar nyelvet. Iskolánk egyéni arculatát egyértelműen meghatározza a matematika tantárgy emeltszintű oktatása, amely 15 éve folyik. Valamint nagy hangsúlyt fektetünk az informatika és a nyelvek oktatására, mivel a mai világban ezek az ismeretek elengedhetetlenek a fiatalok számára az érvényesülésben.

Célunk: olyan biztos tárgyi tudás elsajátíttatása, amelynek birtokában tanulóink megállják helyüket a középfokú oktatási intézményekben.

Ennek érdekében:
tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk a jó képességű tanulóknak
felzárkóztatást a tanulásban lemaradottak számára
Iskolánk alaptevékenységi körébe tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása és nevelése is.

Gyermeklétszámunk sajnos évről évre csökkenő tendenciát mutat, aminek az az oka, hogy egyre kevesebb gyermek születik. A demográfiai létszámcsökkenés a 2007/2008. tanévben jelentkezett először drasztikusan, amikor csak egy első osztályt tudtunk indítani.
Az iskolánkban járó tanulók szociális, anyagi és kulturális helyzete nagymértékben eltér. Ebből következik, hogy gyermekanyagunk igen heterogén, amit oktató-nevelő munkánk során figyelembe kell venni. Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatását és a jó képességű tanulók fejlesztését.
Első két évfolyamon egész napos oktatás folyik. 2008-tól beindítitottuk a német nemzetiségi nyelv oktatást.
Az iskolai testnevelés és sport feladata a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a mozgáshiány pótlása. Rendszeressé tesszük a tömegsport foglalkozásokat. Törekszünk arra, hogy tanulóink minél több időt töltsenek intenzív mozgással lehetőleg szabadban. Valamennyi érdeklődő számára biztosítjuk a versenyzés, sportolás, a játék örömét, a kirándulások, táborozások lehetőségét.
A tanórák színvonalas megtartása mellett fokozott figyelmet fordítunk tanulóink szabadidejének hasznos és változatos eltöltésére. Ezek szervezését a diákönkormányzat végzi. A programok összeállításánál figyelembe vesszük a tanulók igényeit, mellyel az a célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban, tudjanak kultúráltan viselkedni, szórakozni, őszinte véleményüket kinyilvánítani.
Nagy hangsúlyt fektetünk az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése valamint az iskola hírnevének megőrzésére

ERŐSSÉGEINK


Iskolánkban már 1994 óta folyik emeltszintű matematikai oktatás. Ezekben a csoportokban az év végi eredmények lényegesen jobbak, mint más tárgyakból. Év végi eredményünk a megyei átlag fölött van. Igen sok értékes versenyeredménnyel büszkélkedhet intézményünk. Megyei és országos szintű megmérettetéseken kiválóan szerepelnek tanítványaink a következő tantárgyakból: környezet- és természetismeret, biológia, földrajz, matematika, magyar, fizika.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK


Az eredményes nevelő-oktató munka elengedhetetlen feltétele a megfelelő számú szakképzett pedagógus biztosítása. Szakos ellátottságunk 100 %-os. A tantestület összetétele hosszú éveken keresztül állandó volt. Ez a stabilitás az utóbbi években megszűnt, mivel több kolléga nyugdíjba vonult. Helyükre fiatal kollégákat vettünk fel. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, nyitott, jó színvonalú pedagógiai tevékenységet végez.

Az oktató-nevelő munkát jelenleg 27 pedagógus látja el.

Az oktató-nevelő munkánkat technikai személyzet segíti.

Technikai dolgozók száma: 8 fő

TÁRGYI FELTÉTELEK


Az intézmény tárgyi ellátottsága jó. Rendelkezik a korszerű munkavégzéshez szükséges eszközökkel, információs bázissal. A szaktantermek korszerűsége, felszereltsége jó.

Az oktatás- nevelés három épületben folyik. Az alsó tagozatban osztálytermekben, felső tagozatban szaktanteremben tanítunk.

Szabadtéri létesítményeink a tanulók hasznos szabadidős tevékenységeit segítik: labdarúgópálya, salakos kézilabda pálya, salakos kosárlabda pálya, salakos futópálya, asztalitenisz asztal, szabadtéri színpad.