Bemutatkozás

Intézményünk a település egyetlen iskolája, általánosan képző intézmény, amely továbbtanulásra készít elő, de felvállal olyan oktatási feladatokat is, amelyek lehetővé teszik a tanulók egyéni képességének és tehetségének kibontakoztatását. Az alsó tagozatban elkezdett szaktárgyi programoknak biztosított a folytatása a felső tagozatban, ahol képességszerinti csoportbontásban tanítjuk a matematikát, németet és a magyar nyelvet. Iskolánk egyéni arculatát egyértelműen meghatározza a matematika tantárgy emeltszintű oktatása, amely 15 éve folyik. Valamint nagy hangsúlyt fektetünk az informatika és a nyelvek oktatására, mivel a mai világban ezek az ismeretek elengedhetetlenek a fiatalok számára az érvényesülésben.

Célunk: olyan biztos tárgyi tudás elsajátíttatása, amelynek birtokában tanulóink megállják helyüket a középfokú oktatási intézményekben.

Ennek érdekében:

  • tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk a jó képességű tanulóknak
  • felzárkóztatást a tanulásban lemaradottak számára
  • Iskolánk alaptevékenységi körébe tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása és nevelése is.

Gyermeklétszámunk sajnos évről évre csökkenő tendenciát mutat, aminek az az oka, hogy egyre kevesebb gyermek születik. A demográfiai létszámcsökkenés a 2007/2008. tanévben jelentkezett először drasztikusan, amikor csak egy első osztályt tudtunk indítani. Az iskolánkban járó tanulók szociális, anyagi és kulturális helyzete nagymértékben eltér. Ebből következik, hogy gyermekanyagunk igen heterogén, amit oktató-nevelő munkánk során figyelembe kell venni. Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatását és a jó képességű tanulók fejlesztését. Első két évfolyamon egész napos oktatás folyik. 2008-tól beindítitottuk a német nemzetiségi nyelv oktatást. Az iskolai testnevelés és sport feladata a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a mozgáshiány pótlása. Rendszeressé tesszük a tömegsport foglalkozásokat. Törekszünk arra, hogy tanulóink minél több időt töltsenek intenzív mozgással lehetőleg szabadban. Valamennyi érdeklődő számára biztosítjuk a versenyzés, sportolás, a játék örömét, a kirándulások, táborozások lehetőségét. A tanórák színvonalas megtartása mellett fokozott figyelmet fordítunk tanulóink szabadidejének hasznos és változatos eltöltésére. Ezek szervezését a diákönkormányzat végzi. A programok összeállításánál figyelembe vesszük a tanulók igényeit, mellyel az a célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban, tudjanak kultúráltan viselkedni, szórakozni, őszinte véleményüket kinyilvánítani. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése valamint az iskola hírnevének megőrzésére

ERŐSSÉGEINK:

Iskolánkban már 1994 óta folyik emeltszintű matematikai oktatás. Ezekben a csoportokban az év végi eredmények lényegesen jobbak, mint más tárgyakból. Év végi eredményünk a megyei átlag fölött van. Igen sok értékes versenyeredménnyel büszkélkedhet intézményünk. Megyei és országos szintű megmérettetéseken kiválóan szerepelnek tanítványaink a következő tantárgyakból: környezet- és természetismeret, biológia, földrajz, matematika, magyar, fizika.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Az eredményes nevelő-oktató munka elengedhetetlen feltétele a megfelelő számú szakképzett pedagógus biztosítása. Szakos ellátottságunk 100 %-os. A tantestület összetétele hosszú éveken keresztül állandó volt. Ez a stabilitás az utóbbi években megszűnt, mivel több kolléga nyugdíjba vonult. Helyükre fiatal kollégákat vettünk fel. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, nyitott, jó színvonalú pedagógiai tevékenységet végez.

TÁRGYI FELTÉTELEK:

Az intézmény tárgyi ellátottsága jó. Rendelkezik a korszerű munkavégzéshez szükséges eszközökkel, információs bázissal. A szaktantermek korszerűsége, felszereltsége jó.

Az oktatás- nevelés három épületben folyik. Az alsó tagozatban osztálytermekben, felső tagozatban szaktanteremben tanítunk.

Szabadtéri létesítményeink a tanulók hasznos szabadidős tevékenységeit segítik: labdarúgópálya, salakos kézilabda pálya, salakos kosárlabda pálya, salakos futópálya, asztalitenisz asztal, szabadtéri színpad.