Küldetésnyilatkozatunk:

	„Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, 
				                 hogy felébredjen a tudás vágya,
				                 megismerje az alkotás izgalmát,
				                 megtanulja szeretni amit csinál,
				                 és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog”

				(Szent-Györgyi Albert)


Intézményünk olyan iskolává kíván válni, melyben a fenti idézet szellemében tudnak kiteljesedni a diákok.

Napjainkban csak a sokoldalú, az új befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Az iskolánkból kikerülő tanulóknak útravalóul kell adnunk az élethosszig tartó tanulás képességét. Lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek megfelelően teljesítő tanulókat juttassunk el a következő iskolafokozatba.

Oktatási célunk az alapműveltség, biztos alapkészségek és képességek, a továbbtanulás szilárd megalapozása.

Nevelési célunk humánus felfogással, gyermekközpontú neveléssel, szülőkkel együttműködve sokoldalú személyiségfejlesztés és a képességek és a készségek differenciált fejlesztése.

Célunk továbbá, hogy tanítványaink korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesüljenek, képesek legyenek megújulásra, önművelésre, pozitív jövőkép megfogalmazására.

Logikus gondolkodásra, kreativitásra, a megszerzett ismeretek alkotó módon való felhasználására ösztönözzük tanítványainkat.

Az érzelmi nevelésre nagy gondot fordítunk. Az érzelmeken keresztül kerülünk közel a másik emberhez, válunk szűkebb és tágabb közösségek tagjaivá. A szülőföld iránti szeretetet, a szabadság iránti tiszteletet igyekszünk a diákok számára elfogadott belső értékké tenni. Külön célként tűzzük ki a tolerancia képességének kimunkálását. Elfogadni a másságot, tisztelni az emberi méltóságot.

Kiemelten kezeljük a környezeti és az egészséges életmódra nevelést. Felkészítjük diákjainkat arra, hogy természeti és társadalmi környezetüket megismerjék, védjék és formálják.

Hétköznapi világunkban nagy hangsúlyt kapnak az ünnepek. Az iskola hagyományainak tiszteletére, értékeink megóvására sarkalljuk diákjainkat.

Tanulni, a képességeket optimálisan kibontakoztatni csak megfelelő légkörben lehet. Ezért törekszünk megfelelő színteret biztosítani a tanulói jogok gyakorlására, igyekszünk számon kérni a tanulói kötelességek betartását. Megfelelő viselkedéskultúrával rendelkező, jogokkal élni tudó emberekké szeretnénk nevelni diákjainkat.

Céljainkat és feladatainkat legtömörebben a következő mondattal lehet kifejezni:

- személyiségfejlesztéssel,
- ismeretátadással,
- gondolkodó,
- egészséges tanulók nevelése.

Alapértékeink:

- gyermekközpontúság,
- nyitottság, korszerűség,
- klasszikus értékek közvetítése a műveltség és az erkölcs területén,
- képességek szerinti fejlesztés,
- humán szocializáció,
- tudatos életvitel,
- harmonikus személyiségfejlesztés,
- hagyományőrzés és teremtés,
- nemzeti öntudat.